top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Risks

ACC.PRO VIETNAM Consulting

Những người thành công không khác quá nhiều so với những người khác. Không phải những người không thành công không có đủ nhiệt huyết. Điểm khác nhau ở đây chính là khả năng chịu đựng và sự kiên trì. Những người thất bại là những người khi gặp khó khăn, họ tìm ra một lý do gì đó và từ bỏ việc nỗ lực của mình.

INAMORI KAZUO
4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page