top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Revenues

Nếu bạn bạn Café trong một khu phố, bạn có thể gia tăng doanh số bằng cách


Bán thêm đồ ăn sáng/ăn trưa...

Bán thêm bánh

Bán và miễn phí giao trong phạm vi ...m

Bán thêm trà sữa ...


Điều quan trọng là bạn tăng số lượng giao dịch trong giới hạn số lượng khách hàng

Hoặc tăng giá trị giao dịch hoặc phải mở rộng phạm vi khách hàng qua nhiều khu vực mới...


Có vẻ như Apple cũng đang làm vậy. Bạn có thể không cần mua Iphone mới mà chỉ cần mua tai nghe hoặc đồng hồ hoặc ... và dần dần bạn nghiện những sản phẩm này.8 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page