top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Restructure a company

Bạn cần xác định lại toàn bộ vấn đề của tổ chức


từ sản phẩm

từ con người

từ chiến lược...


Sau đó bạn xây dựng mục tiêu mới phù hợp với thời kỳ mới và điều này có thể làm thay đổi cách tiếp cận khách hàng, quy trình, sản phẩm và hệ thống.


Các mục tiêu này cần được lượng hoá thông qua mô hình tài chính để xem kết quả tài chính sẽ đi về đâu và nguồn vốn tài trợ cần là bao nhiêu


Các Goal mới sẽ xuất hiện cho tổng thể công ty và từng bộ phận


Lúc này sẽ xuất hiện các dự án con để thực thi các Goal này như:


Dự án gọi vốn

Dự án quản trị rủi ro

Dự án thay đổi nhân sự

Dự án...


Bạn nào cần File download thì vào link này nhé


https://drive.google.com/drive/folders/1aTgHTFcD0ePTp2NK5ObyahmySxsMgrPp?usp=sharing


72 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page