top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Report (daily - weekly. - monthly)Theo dõi các khoản mục trong báo cáo tài chính tăng giảm ra sao là chưa đủ, àm còn phải thấy được sự tương quan giữa chúng. Kế toán gọi những phép đối chiếu này là các Chỉ số tài chính. Chúng giúp bạn thấy được những gì đang cải thiện và những thứ đang gặp vấn đề trước khi khủng hoảng ập đến

27 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page