top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Recipe cost calculator

Bạn đang kinh doanh nhà hàng, bạn cần 1 file tính giá vốn của từng món ăn.


File này có thể cho bạn 1 góc nhìn và cách tính


Link download


https://drive.google.com/drive/folders/1T8l6qxcWXXybyIHPCWoTjTYUYGAWJGNL?usp=sharing40 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page