top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Rủi ro tuyển dụng

Rủi ro tuyển dụng quan trọng với tổ chức vì quá trình tuyển dụng đóng vai trò quyết định đối với thành công và hiệu suất của nhân sự trong tổ chức :

• Nếu quá trình tuyển dụng không được thực hiện cẩn thận, có thể dẫn đến lựa chọn nhân sự không phù hợp, gây ảnh hưởng đến năng lực làm việc, tương tác nhóm, và sự phát triển của tổ chức.

• Rủi ro này bao gồm mất mát tài nguyên, chi phí đào tạo, và ảnh hưởng đến môi trường làm việc chung.


1 view0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page