top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Rủi ro tín dụng

Trong đề tài nghiên cứu của chúng tôi, làm sao doanh nghiệp có thể quản trị rủi ro thành công.


Có ít nhất 5 yêu tố để áp dụng QTRR thành công, hôm nay sẽ nói về kiên định, vì nếu không kiên định với phương pháp này, bạn sẽ lầm nó với nhiều phương pháp quản trị khác. Trong vận hành sẽ có rất nhiều vấn đề khác phát sinh như - Nợ - doanh số ... và QTRR đôi khi lại bị quên lãng.

2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page