top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Rủi ro C&B (Chi trả và Phúc lợi)

Rủi ro C&B (Chi trả và Phúc lợi) quan trọng với doanh nghiệp vì ảnh hưởng trực tiếp đến giữ chân nhân sự, hiệu suất tổ chức, thu hút tài năng, và quản lý rủi ro pháp lý. Cân nhắc cẩn thận trong chính sách C&B giúp tạo môi trường làm việc tích cực và bền vững.


2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page