top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Rào cản Chuyển đổi số - P2

1. Phải thuận lòng dân nếu nhân viên họ không chịu thay đổi, ta sẽ bất lực nên ta phải làm cho họ hiểu.


2 Trước khi làm cho họ hiểu phải hiểu họ thông qua việc tham gia các cuộc họp với họ.


3. Khi họ đã hiểu và muốn thay đổi , cải tiến, vẫn chậm vì ta đang cải tiến cái đang có, nó cần cải tiến trên nên tảng tối ưu nhất và nguồn lực hiện có do đó ta phải mời chuyên gia + đối tác Chuyển đổi số tới nói chuyện .


4. Sau đó mọi người họp lại và thống nhất sẽ chuyển đổi cái gì ? vì sao phải chuyển đổi nó và đồng lòng chuyển đổi.


Nếu không bạn đang đi trên con đường chỉ có mình bạn CEO à, vì sao , vì bạn không thuộc về họ3 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page