top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Quản trị rủi ro - Risks

Quản trị rủi ro là một khía cạnh thiết yếu của mọi doanh nghiệp và đầu tư. Trong khi quản trị rủi ro nói chung bao gồm việc nhận diện, đánh giá và ứng phó với các rủi ro tiềm tàng, rủi ro tài chính cụ thể hơn, tập trung vào việc mất mát tiền tệ và vốn. Hôm nay, chúng ta sẽ đào sâu vào khái niệm rủi ro tài chính, một phần không thể thiếu trong quản trị rủi ro toàn diện.3 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page