top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Quản lý dòng tiền

Chúng ta thường thảo luận về cách quản lý dòng tiền và làm cho nó hiệu quả, tuy nhiên, điểm quan trọng nhất của dòng tiền thường xuất phát từ việc thu dòng tiền. Điều quan trọng ở đây là cách tối ưu hóa dòng tiền thu, và hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về việc tạo ra một sản phẩm mới từ sản phẩm hiện có.


ACC.PRO VIETNAM
1 view0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page