top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Product profitability analytics

•Phân tích khả năng sinh lời của sản phẩm là quá trình phát hiện khả năng sinh lời của từng sản phẩm. Hầu hết các doanh nghiệp đều biết mức độ lợi nhuận của việc kinh doanh nhưng rất ít người dành thời gian để tìm hiểu sâu hơn về lợi nhuận của từng sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cung cấp. Do đó, rất ít doanh nghiệp biết sản phẩm nào của họ đang kiếm tiền và sản phẩm nào của họ đang thua lỗ.

•Để phân tích lợi nhuận thực sự có ý nghĩa và hữu ích về mặt thương mại ngoài doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp, cần phải phát hiện ra các khoản lãi và lỗ tiềm ẩn hoặc cụ thể liên quan đến phạm vi sản phẩm.

•Tuy nhiên, điều này nói thì dễ hơn làm. Nhiều doanh nghiệp có các dòng sản phẩm lớn, phức tạp và trong hoạt động thường rất khó phân tách chính xác chi phí trên các dòng sản phẩm đó. Ví dụ: các phương pháp được sử dụng để phân bổ chi phí bán hàng, tiếp thị, quảng cáo hoặc dịch vụ khách hàng cho mỗi sản phẩm có thể quá tùy tiện để mang lại bất kỳ giá trị thực nào. Thêm vào đó, thường có nhiều nhà cung cấp và chi phí nguyên vật liệu thay đổi có thể làm tăng thêm sự nhầm lẫn. Nhưng nếu không hiểu rõ sản phẩm nào sinh lời và sản phẩm nào đang thu lợi nhuận, thì rất có thể xảy ra các quyết định chiến lược kém, vì vậy, việc này luôn đáng để bạn nỗ lực.

•Phân tích khả năng sinh lời của sản phẩm giúp các doanh nghiệp khám phá thông tin chi tiết về khả năng sinh lời trên phạm vi sản phẩm để đưa ra quyết định tốt hơn và lợi nhuận được bảo vệ và tăng trưởng theo thời gian.

20 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page