top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Phải biết khi nào cần từ bỏ, cần biết khi nào thì sự việc không thể cứu vãn nổi

Người quản lý tốt là người biết khi nào cần giơ tay lên và nói: ồ tôi đã làm mọi chuyện rối tung lên. Đó là lỗi của tôi và tôi sẽ không làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa.


10 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page