top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Phải biết khi nào cần từ bỏ, cần biết khi nào thì sự việc không thể cứu vãn nổi

Người quản lý tốt là người biết khi nào cần giơ tay lên và nói: ồ tôi đã làm mọi chuyện rối tung lên. Đó là lỗi của tôi và tôi sẽ không làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa.


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page