top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Phân tích số liệu

Lần trước chúng ta đã nói về chuyển đổi số giúp gia tăng trải nghiệm khách hàng, giúp ta phân tích bức tranh kinh doanh, hiểu sâu sắc về khách hàng và hiện tượng trong kinh doanh , nay ta nói rõ hơn về cách sử dụng số liệu từ chuyển đổi số để phân tích


Khi làm rõ vấn đề Bác sĩ sẽ nói:


Hãy xem xét kỹ lưỡng giả định trước khi tiến hành phân tích dữ liệu lâm sàng."

4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page