top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Non-customer analytics

Ta mắc kẹt trong đại dương đỏ, không phải là do ta mắc kẹt trong thị trường nào đấy mà từ chính trong hệ tự tưởng đã mắc kẹt khi ta tự xác định đối thủ, thị trường, chiến lược và tầm nhìn và ta cố gắng giỏi nhất trong số đó

8 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page