top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

NGUYÊN TẮC KINH DOANH

Những nguyên tắc kinh doanh đã và sẽ tồn tại qua hàng nghìn năm và vẫn tiếp tục áp dụng trong môi trường kinh doanh đương đại. Theo tôi dưới đây là ba trong số những nguyên tắc quan trọng :


Cyclical Nature of Products and Customer Needs: Tại mức độ căn bản, kinh doanh là quá trình giải quyết các vấn đề của khách hàng. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng các vấn đề của khách hàng không phải luôn cố định mà thường xuyên biến đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Tương tự như các quy luật sinh - lão - bệnh - tử trong cuộc sống con người, sản phẩm và dịch vụ cũng tuân theo một chu kỳ tương tự. Thấu hiểu và đón nhận sự biến đổi này là chìa khóa để duy trì sự phát triển và thích ứng trong kinh doanh.


Customer-Centric Mission: Tâm điểm của mọi hoạt động kinh doanh phải là khách hàng. Trong bất kỳ thay đổi sản phẩm hoặc dịch vụ nào, sứ mệnh của doanh nghiệp—là cách thức mang lại giá trị cho khách hàng—phải được giữ nguyên và không thể thay đổi. Sứ mệnh này nên được coi là một ngọn hải đăng, hướng dẫn các quyết định và hành động trong doanh nghiệp.


The Ultimate Product is the Customer: Khái niệm này có thể nghe có vẻ nghịch lý, nhưng sản phẩm cuối cùng mà một doanh nghiệp tạo ra chính là khách hàng của mình. Nếu doanh nghiệp không thể "sản xuất" ra khách hàng—nghĩa là không thể thu hút, giữ chân, và tạo giá trị cho khách hàng—thì sẽ không cách nào doanh nghiệp đó tồn tại và phát triển được.

Những nguyên tắc trên đều liên quan mật thiết đến việc tạo ra và duy trì một mô hình kinh doanh bền vững. Chúng không chỉ là các trạng thái cố định mà còn là các quá trình động, đòi hỏi sự quan sát, phân tích và đổi mới liên tục từ phía doanh nghiệp.
3 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page