top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News 30.07.2022

Thế giới đang thay đổi rất nhanh. Lớn không còn thắng nhỏ nữa mà là nhanh thắng chậm - Rubert Murdoch, Chủ tịch và CEO, News Corporation

6 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page