top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News 30.07.2022

Thế giới đang thay đổi rất nhanh. Lớn không còn thắng nhỏ nữa mà là nhanh thắng chậm - Rubert Murdoch, Chủ tịch và CEO, News Corporation

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page