top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News 28.07.2022

Tôi luôn nói với các cầu thủ trong đội rằng: "Chăm chỉ cả đời là một kiểu tài năng"

Trích từ "10 bài học đắt giá về xây dựng đội nhóm từ HLV Alex Fercuson"

4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page