top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News 27.07.2022

Cũng giống như giáo viên, công việc của một nhà quản lý là truyền cảm hứng để mọi người trở nên tốt hơn. Cung cấp cho họ kỹ thuật tốt hơn, biến họ thành người chiến thắng, biến họ thành người tốt hơn để họ có thể đi đến bất cứ đâu - Alex Fercuson
8 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page