top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

NEWS 24.07.22

Cách dùng người hiệu quả không phải ở chỗ làm mọi cách để hạn chế nhược điểm, điều quan trọng hơn chính là phải biết cách phát huy những ưu điểm của họ (Peter Ferdinand Drucker)
4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page