top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News 01.08.2022

  1. Chất lượng là sự bảo đảm tốt nhất lòng trung thành của khách hàng (Jack Welch - cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc General Electric)

  2. Thế kỷ 20 là thế kỷ của tăng trưởng sản xuất, thế kỷ 21 là thế kỷ của chất lượng (Joseph M. Juran - Nhà quản lý chất lượng nổi tiếng của Mỹ)

8 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page