top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Net working capital

Công ty, đang phải đối mặt với một trong những vấn đề sau:


•Nhu cầu vốn lưu động tăng cao từ việc mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh

•Thiếu khả năng kiểm soát tiền mặt và hiệu quả sử dụng vốn lưu động xuyên suốt tổ chức, và toàn bộ chu kì vốn lưu động

•Sự thiếu nhận thức về tiền mặt qua các phòng ban và vị trí địa lý, không có mục tiêu vốn lưu động và sự khuyến khích

•Các khoản phải thu quá hạn và các khoản nợ xấu không thu hồi được chiếm tỷ trọng lớn

•Chưa tối ưu sự kiểm soát trong việc thiết lập và quản lý các điều khoản thanh toán của khách hàng và nhà cung cấp

•Thiếu chính xác trong quy trình Hoạch định phối hợp sản xuất và bán hàng (“S&OP”) và khả năng kiểm soát hàng tồn kho

Chất lượng dịch vụ khách hàng và hiệu suất hoàn thành công việc đầy đủ, đúng thấp (“On Time In Full")

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page