top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Napoleon Hill

Một trong những mưu kế thông minh nhất để kiểm soát tâm trí con người chính là nỗi sợ hãi... sợ nghèo đói, sợ bị chỉ trích, sợ ốm đau bệnh tật, sợ mất đi tình yêu thương, sợ tuổi già và sợ cái chết.


5 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page