top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Napoleon Hill

Trong cuốn sách mỏ vàng ba bước chân (Three Feet from Gold), tôi và người cộng sự của mình đã thảo luận về công thức thành công cá nhân mà rõ ràng là nó đã cho thấy tầm quan trọng của niềm tin:


((P+T) x A x A) + F


P: Passion - đam mê

T: Talent - tài năng

A: Association - công ty

A: Action - hành động

F: Faith - niềm tin1 view0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page