top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Market analytics

Phân tích nhu cầu chưa được đáp ứng giúp bạn trả lời nhiều câu hỏi bao gồm:

• Có những cơ hội mới nào trên thị trường?

• Khách hàng của bạn có đang đạt được tất cả những lợi ích từ sản phẩm củabạn mà họ mong đợi không?

• Khách hàng của bạn hiện có bất kỳ nhu cầu nào chưa được đáp ứng mà cácsản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại của bạn đang thiếu không?


Source:

Key Business Analytics

14 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page