top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Mối liên hệ giữa Quản trị rủi ro - Kế toán - Số hóa


Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá sự tương quan giữa quản trị rủi ro, kế toán, quá trình chuyển đổi số và việc ứng dụng định lượng trong việc đánh giá hiệu suất đầu tư vào hệ thống ERP. Hãy tưởng tượng bạn đang điều hành một doanh nghiệp trong lĩnh vực nước giải khát có ga, với những sản phẩm có hạn sử dụng không lâu. Một trong những rủi ro lớn bạn phải đối mặt là nguy cơ sản phẩm phải tiêu huỷ khi hết hạn sử dụng. Một nguyên nhân quan trọng gây ra điều này là việc nhân viên kho không xác định đúng mặt hàng cần xuất dựa trên phương pháp FIFO. Vậy làm thế nào chuyển đổi số có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro này?

1 view0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page