top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Lộ trình Chuyển đổi số

Theo quan điểm cá nhân của chúng tôi, chuyển đổi số là : Chuyển đổi & Số hoá. Có lẽ chuyển đổi là cái khó nhất. Vậy chuyển đổi là gì?


1. Là nâng cao trải nghiệm khách hàng mỗi ngày thông qua các nhu cầu của khách hàng.


2. Xác định sự thay đổi trong 4 vấn đề lớn là : con người /quy trình/ đối tác và nền tảng.


3. Và lựa ai để đưa vào team dự án.


Sẽ chẳng sai khi bạn tái cấu trúc doanh nghiệp, hay một doanh nghiệp này mua lại một doanh nghiệp khác. Tìm hiểu customer insight lại là cái họ làm đầu tiên, sau đó là tài chính để cụ thể hoá các mục tiêu & chiến lược thành các con số, nhân sự sẽ là phương thức tiếp theo để xác định ai là người phù hợp để làm việc này.


Chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page