top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

KPI - Sale report

Chúc cả nhà có một bữa trưa thật ngon miệng và vui vẻ

Nay Quang xin chia sẻ một số nội dung về :

"𝐂𝐡𝐢̉ 𝐬𝐨̂́ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐦𝐚̀ 𝐛𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐮̛𝐮 𝐲́ " để chúng ta có thể đạt doanh số một cách tối ưu & hiệu quả hơn. Và mời các anh chị và các bạn cùng tham khảo.


23 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page