top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Kissinger

Người lãnh đạo tài giỏi là nhà giáo dục, lấp đầy khoảng cách giữa triển vọng và thực tế. Nhưng lại là người phải đi một mình trên con đường mình đã lựa chọn để người khác đi theo


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page