top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Không đánh giá dựa trên được - mất

Công việc này nếu làm sẽ được lợi , công việc kia nếu làm sẽ bị thiệt , người này nếu có quan hệ sẽ có nhiều lợi ích , người kia nếu có quan hệ sẽ bị thua thiệt .. Suy nghĩ dư thừa nhất chính là cách phản xét được mất như vậy . Nếu được lợi sẽ cố gắng hết mình , nếu bị thiệt sẽ lơ là đôi bàn tay , để rồi , có nguy cơ bị lệch bước khỏi con đường nên đi trong cuộc đời . Việc trước mắt ấy mà , không được cũng không mất . Dù là việc gì đi nữa , hãy dành trọn tâm ý , tích lũy dần dà và vững chắc . Bằng cách ấy , bạn có thể tạo ra một tâm hồn kiên định không dễ gì lay động


17 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page