top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Key Business Analytics

Phân tích doanh số dự đoán có thể giúp bạn trả lời:

•Tôi có khả năng bán bao nhiêu sản phẩm trong tháng / quý / năm tới?

•Doanh số bán hàng của tôi biến động như thế nào trong suốt cả năm?

•Có bất kỳ xu hướng dài hạn nào trong hoạt động bán hàng không?

•Làm thế nào để các dòng sản phẩm khác nhau của tôi so sánh về doanh số bán hàng trong suốt cả năm?

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page