top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Key Business Analytics

Phân tích doanh số dự đoán có thể giúp bạn trả lời:

•Tôi có khả năng bán bao nhiêu sản phẩm trong tháng / quý / năm tới?

•Doanh số bán hàng của tôi biến động như thế nào trong suốt cả năm?

•Có bất kỳ xu hướng dài hạn nào trong hoạt động bán hàng không?

•Làm thế nào để các dòng sản phẩm khác nhau của tôi so sánh về doanh số bán hàng trong suốt cả năm?

18 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page