top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Kết nối nhân duyên

Phật giáo gọi nắm bắt cơ hội là “ kết nối nhân duyên ” . Chuẩn bị mỗi ngày sẽ là nguyên nhân , nói cách khác là “ nhân ” , tại đó , khi làn gió cơ hội ( duyên ) thổi đến , sẽ trở thành “ nhân duyên ” , được kết nối với nhau . Cơ hội giống như làn gió mùa xuân , chắc chắn sẽ thổi đến bất cứ ai . Chính tâm thể sống thật nghiêm túc và thành thực mỗi ngày sẽ dành tặng ta sức mạnh để nắm giữ cơ hội .


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page