top of page
Search
  • ACC.PRO VIETNAM

Kết nối nhân duyên

Phật giáo gọi nắm bắt cơ hội là “ kết nối nhân duyên ” . Chuẩn bị mỗi ngày sẽ là nguyên nhân , nói cách khác là “ nhân ” , tại đó , khi làn gió cơ hội ( duyên ) thổi đến , sẽ trở thành “ nhân duyên ” , được kết nối với nhau . Cơ hội giống như làn gió mùa xuân , chắc chắn sẽ thổi đến bất cứ ai . Chính tâm thể sống thật nghiêm túc và thành thực mỗi ngày sẽ dành tặng ta sức mạnh để nắm giữ cơ hội .


9 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page