top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Human resources risk management

Quản trị rủi ro là gì?


Quản trị rủi ro (risk management) là quá trình xác định, đánh giá và xử lý các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến mục tiêu và hoạt động của một tổ chức. Nó bao gồm việc xác định các rủi ro, đánh giá mức độ nghiêm trọng và xác định các biện pháp để giảm thiểu hoặc kiểm soát các rủi ro đó. Mục tiêu chính của quản trị rủi ro là tăng cường khả năng ứng phó và bảo vệ tổ chức khỏi các tác động tiêu cực của các sự cố và sự không chắc chắn.

ACC.PRO_Human Resource Managment
.pdf
Download PDF • 2.16MB7 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page