top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

HR report

Các báo cáo phân tích chúng tôi đã đưa lên hệ thống báo cáo BI cho khách hàng, tuy nhiên bạn nào cần File excel để tham khảo các công thức tính có thể vào link downoload


https://drive.google.com/drive/folders/12NYsqMRDq4CJcMsbchUPXLA8wzskiXrX?usp=sharing


Hoặc các bạn có thể tham khảo trên trang web của smartsheet


https://www.smartsheet.com


Template này được ACC.Pro VietNam thiết kế lại dựa trên thông tin nhiều nguồn.Mặc dù chúng tôi cố gắng giữ thông tin cập nhật và chính xác, chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng đối với mẫu này hoặc thông tin, bài viết, các mẫu hoặc đồ họa liên quan có trong mẫu này57 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page