top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Giao phó cho tất cả vận mệnh

Thiền tăng trong các phải Thiền được gọi bằng cái tên “ Vân Thủy ” . Đây là tên gọi xuất phát từ dáng hình thiền tăng bền bỉ tu hành , khất thực giống như áng mây thả trôi trên bầu trời , như dòng nước chảy xiết không ngừng . Các bậc thiền tăng giao phó tất thảy cho vị thần trên trời cao , tiếp tục khất thực để tìm kiếm sư phụ . Dẫu băn khoăn cứ mãi thế này có ổn không , cũng không còn con đường nào khác . Dẫu chất chứa bất mãn với tình cảnh hiện tại , không tạo phép màu đổi thay . Đừng đi ngược dòng , hãy tin tưởng bản thân , giao phó tất thảy cho vận mệnh , chắc chắn thành quả sẽ theo sau
12 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page