top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

[Full] Rủi ro tài chính - Financial risks

Trong một thời kỳ mọi thứ luôn biến động, và việc quản trị rủi ro là cần thiết cho mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là rủi ro tài chính. CEO cần có các hành động ưng phó với nó để tự tin hơn trên con đường mà mình đã chọn. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện toàn bộ tài liệu về quản trị rủi ro tài chính, hi vọng nó hữu ích với các doanh chủ.


Các Anh/Chị có down tài liệu từ đây:

ACC.PRO VIETNAM

5 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page