top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Forecasting

Bạn cần hiểu về các kỹ thuật dự báo doanh số (theo các thuật toán)

Bạn có thể tham khảo theo đường link sau


https://drive.google.com/drive/folders/1pie9vzYa-GZOBUPj-aEiwsurpNvkMDGn?usp=sharing
70 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page