top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

First 90 Days as CFO

90 ngày đầu tiên cho bất kỳ vị trí nào cũng rất quan trọng, nó giúp định hình vai trò mới, niềm tin của tổ chức vào nhân sự mới này và sự kết nối. Một bài viết của công ty tư vấn hàng đầu thế giới của BCG (Boston Consulting Group | Your First 90 Days as CFO)


ACC.PRO VIETNAM
2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page