top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Financial modeling for "New normal"

Ngay cả khi chúng ta chuẩn bị cho "bình thường mới" thì lúc này doanh nghiệp cần chuẩn bị những kịch bản như: - Kịch bản doanh thu - Kịch bản vòng quay vốn lưu động - Kịch bản chi phí - Kịch bản nguồn tài trợ - Kịch bản sản xuất và giá thành - Kịch bản dòng tiền

Và nó tập hợp trong mô hình tài chính.

Hãy inbox nếu bạn cần nó


155 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page