top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Financial modeling for "New normal"

Ngay cả khi chúng ta chuẩn bị cho "bình thường mới" thì lúc này doanh nghiệp cần chuẩn bị những kịch bản như: - Kịch bản doanh thu - Kịch bản vòng quay vốn lưu động - Kịch bản chi phí - Kịch bản nguồn tài trợ - Kịch bản sản xuất và giá thành - Kịch bản dòng tiền

Và nó tập hợp trong mô hình tài chính.

Hãy inbox nếu bạn cần nó


158 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page