top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Finance Risks

Bạn cần xem các kịch bản doanh số - lãi gộp - dòng tiền - nguồn tài trợ


Bạn nên làm mô hình tài chính


Tài liệu bạn có thể download tại đây


Link download


https://drive.google.com/drive/folders/1UjlaOAXvC3UxO3u9uu00FJLt7hnkqeOG?usp=sharing

40 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page