top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Finance Risks

Bạn cần xem các kịch bản doanh số - lãi gộp - dòng tiền - nguồn tài trợ


Bạn nên làm mô hình tài chính


Tài liệu bạn có thể download tại đây


Link download


42 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page