top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Finance report for CEO

Bạn là CEO và


Bạn cần 1 file mà khi nhập báo cáo tài chính - file sẽ giải thích một cách đơn giản các nội trong báo cáo tài chính


Chúng tôi đã soạn từ sách Tài chính - kế toán dành cho nhà quản trị và sau đó đưa nó vào excel để có thể trực quan hoá cũng như gần gũi với chính số liệu của doanh chủ


Nếu cần bạn hãy download


https://drive.google.com/drive/folders/1Y_YeOByQPJ8n4-7bAWKPxOlt6bl2DmA6?usp=sharing

173 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page