top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Finance for non finance

Nôm na:


Bạn có nhiều tài sản, và tài sản này được mua từ tiền bạn đang có và đi một phần vay mượn,


Nên mới công thức Tài sản = Nợ + Vốn chủ.


Tài sản của ta có thể là tiền - tài sản - trang sức ...và đất đai nhà cửa


Còn nợ thể hiện là nợ bạn vài ngày phải trả, vài năm trả hoặc vay ngân hàng.


Nhưng nếu ta có rất nhiều tài sản là đất đai, nhà cửa...nhưng ít tiền mặt, mà hồi mua có hứa với bạn, gia đình/cho vay nặng lãi ... vài tuần/tháng sẽ trả, nhưng vì đất đai bị đứng nên giờ không có tiền trả họ.


Do đó sẽ xảy ra tình trạng thiếu tiền


Và nếu họ gây áp lực cho ta thì ta sẽ chịu áp lực ghê gớm và phải bán tài sản gấp - chịu lỗ để trả cho họ...


Công thức ở đây là gì:


Ta vay gia đình vài tuần/tháng để mua tài sản lớn mà phải vài năm mới bán được thì ta sẽ gặp khó trong dòng tiền của mình.


Nếu ta chia (tiền + nữ trang + các khoản có thể quy ra tiền )/ nợ (giang hồ/bạn bè/gia đình/ thẻ tín dụng) < 1 thì sức khoẻ tài chính của gia chủ này yếu.


Nên có nhiều người nói: chết trên đóng tiền15 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page