top of page
Search
  • ACC.PRO VIETNAM

Finance for no finance

Khách hàng hỏi chúng tôi, doanh nghiệp của họ có những biểu hiện sinh tồn nào bất ổn.

Bước 1: Chúng tôi chỉ ra thông qua báo cáo lãi lỗ

Câu hỏi khó đặt ra là "Làm sao giảm 1/2 công sức mà mang lại lợi nhuận gấp đôi"

Chúng tôi trả lời rằng - Anh/Chị hãy mô tả những giá trị mà khách hàng nhận được từ dịch vụ?

Tại sao khách hàng sẵn sàng trả cho chúng ta khi giá chúng ta cao hơn người khác?

Điều then chốt vẫn là giá trị mà khách hàng nhận được phải vượt vượt rất nhiều so với cái họ trả ra thì mặc nhiên điều Anh/Chị muốn sẽ thành sự thật.

vậy phải trả lời được câu hỏi : Chúng ta có định giá được sản phẩm dịch vụ của mình hợp lý để không tự đánh mất phần lợi nhuận xứng đáng - mà chúng ta hay nói: bạn phải định vị được mình là ai
10 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page