top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Finance for marketers

NHỮNG CÔNG CỤ THIẾT THỰC CHO CÁC QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ

Những câu hỏi mà nhà quản lý thường quan tâm là :

· Lợi nhuận ước tính là bao nhiêu?

· Công ty có thể thu về khoản đầu tư nhanh hay chậm?

· Công ty sẽ bán bao nhiêu đơn vị với mức giá bao nhiêu thì hoà vốn?

· Công ty có cân bằng giữa biến phí và định phí?

· Làm thế nào bạn có thể ước tính được những chi phí và lợi ích phi định lượng?

PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH

Có nghĩa là đánh giá xem chi phí và lợi ích , có nghĩa là đánh giá xem một khung thời gian nhất định, lợi ích có lớn hơn các chi phí liên quan hay không?

Các bước sau:

· Xác định chi phí liên quan tới cơ hội kinh doanh mới

· Xác định các lợi ích của những khoản doanh thu bổ sung mà khoản đầu tư sẽ mang lại

· Xác định các chi phí có thể tiết kiệm được

· Vẽ ra các mốc thời gian cho doanh thu và chi phí dự kiến

· Đánh giá các lợi ích và chi phí không thể định lượng được. (ví dụ điều này có làm ảnh hưởng tới mối quan hệ với các nhà phân phối hiện có hay không…)

LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRÊN ĐẦU TƯ: (ROI)

· Cách tính rất đơn giản = (Tổng lợi ích – tổng chi phí đầu tư)/tổng chi phí đầu tư


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page