top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Eliminate a business unit

Bạn cần 1 file excel để tính toán rằng sau khi bạn cắt định phí thì lợi nhuận mới và điểm hoà vốn sẽ thay đổi như thế nào?


Bạn cần biểu mẫu để dự báo doanh số cho các loại hình khác nhau :


E commerce

Dự án

Bán lẻ

Sản xuất

...


Nếu cần bạn download Theo link sau nhé


https://drive.google.com/drive/folders/1pie9vzYa-GZOBUPj-aEiwsurpNvkMDGn?usp=sharing
63 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page