top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Demand forecasting

•Dự báo nhu cầu là một lĩnh vực phân tích dự đoán tìm cách ước tính số lượng sảnphẩm hoặc dịch vụ mà người tiêu dùng của bạn có khả năng mua. Như tên gọi, dự báo nhu cầu dự báo nhu cầu!

•Dự báo nhu cầu vượt ra ngoài những phỏng đoán được giáo dục và xem xét dữliệu bán hàng lịch sử hoặc dữ liệu hiện tại từ các thị trường thử nghiệm. Loại kỹthuật phân tích này được sử dụng để định hướng các quyết định về giá cả, đánhgiá các yêu cầu về năng lực trong tương lai và đưa ra các quyết định mang tínhchiến lược liên quan đến các thị trường mới.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page