top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

DEALING WITH BANKS

Rõ ràng vai trò của thành viên chủ chốt cũng quan trọng trong việc ra quyết định của ngân hàng
15 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page