top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Cut cost - value proposition

Chúng tôi luôn cảnh báo khách hàng về tỷ lệ lãi gộp

tuy nhiên yếu tố trải nghiệm khách hàng lại quan trọng không kém, do đó chúng tôi có trách nhiệm hỏi lại các bộ phận về câu hỏi, khi cắt chi phí này thì trải nghiệm khách hàng có thay đổi không?
12 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page