top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Customer Experience - CX & Finance

Nếu nhìn vào bản đồ chiến lược thể hiện trên Balance score card sẽ thấy kết quả tài chính sẽ là kết quả từ kinh doanh, khách hàng - mà kết quả từ khách hàng lại đến từ nội lực của doanh nghiệp - nội lực thay đổi lại đến từ học hỏi và phát triển.


Hôm nay sẽ nói về mối liên hệ giữa trải nghiệm khách hàng và tài chính.


ACC.PRO VIETNAM


1 view0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page