top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Chuyển đổi số - HR

Các bộ phận đang hợp tác một cách chặt chẽ để xây dựng một chuỗi giá trị với mục tiêu mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Trong sự hài hòa này, bộ phận nhân sự đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, nhiều khi còn quan trọng hơn chúng ta thường nghĩ đối với khách hàng. Vậy HR đóng góp như thế nào và làm thế nào chuyển đổi số đã tạo điều kiện thuận lợi cho vai trò của họ trong việc tạo ra một trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng?

Bộ phận Nhân sự (HR) không chỉ là người quản lý hồ sơ nhân viên và tính lương. HR chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tổ chức có nguồn nhân lực có chất lượng và đủ kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ và dự án một cách xuất sắc. Họ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường làm việc tích cực và khuyến khích sự cam kết của nhân viên.

Chuyển đổi số đã giúp HR thực hiện các nhiệm vụ này một cách hiệu quả hơn. Việc sử dụng các công nghệ như hệ thống ERP, phần mềm quản lý nhân sự và các ứng dụng liên quan cho phép HR thực hiện đúng vai trò cực kỳ quan trọng này

https://lnkd.in/gUv25DP6

https://workit.vn

2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page